Spremembe po ZIUPGT ter ZNUPZ iz dne 13.07.2021 / Ul 112/2021 (PKP9)


Dne 07.07.2021 je državni zbor potrdil deveti protikoronski paket. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu št. 112/2021 ter prinaša novosti na področju subvencioniranja krajšega delovnega časa, regresa, nadomestila za čas karantene in višje sile, vračila fiksnih stroškov ter uveljavitve novih bonov.

PKP9

Delno povračilo fiksnih stroškov

V kolikor upravičenec naknadno ugotovi da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev delnega povračila fiksnih stroškov o tem obvesti FURS do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (01.07.2021 - 30.09.2021)

Delodajalec ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas lahko uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače za delavca kateremu je bilo odrejeno čakanje na delo v deležu 5 do 20 ur tedensko, v kolikor:

– je delodajalec vpisan v poslovni register pred 31.12.2020, ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas,
– po njegovi oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela,
– mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.
– Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi tega zakona ni možna delavcu v času teka odpovednega roka.

Do subvencije ni opravičena fizična ali pravna oseba:

– če je nad njo uveden postopek stečaja ali ki se nahaja v likvidacijskem postopku,
– če nima poravnanih dajatev do finančne uprave RS,
– če nima na dan vložitve vloge predloženih vseh REK obrazcev.

Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov (bruto II) in je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v RS.

Vlogo je potrebno oddati na ZRSZ v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

Pomoč financiranja regresa za letni dopust

Upravičenec do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je fizična ali pravna oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31.05.2021, in ki na dan uveljavitve zakona opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih dejavnosti:

11.050 Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah)
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost – v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.001 Dejavnost igralnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Pogoj za pridobitev subvencije je upad prihodkov v letu 2021 za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020.

Višina pomoči za financiranja regresa za letni dopust znaša 1.024,00 EUR na zaposlenega. Višina pomoči se določi v sorazmernem delu, če ima zaposleni pravico do regresa v sorazmernem delu.

Za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec preko Edavkov predloži izjavo.

Boni za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 30.06.2021, ki je polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let in je upravičena do bona v višini 100 eurov. Ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, so upravičene do bona v višini 50 EUR. Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci).

Ponudnik storitev, pri katerem se bon unovči, mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije in opravlja kot glavno dejavnost od SKD eno izmed naslednjih dejavnosti:

03.120 Sladkovodno ribištvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
49.392 Obratovanje žičnic
55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
59.140 Kinematografska dejavnost
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.120 Dejavnosti športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

ZNUPZ - Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Država ponovno uvaja povračila nadomestila plač zaradi karantene na domu ali nezmožnostjo opravljanja dela zaradi višje sile (obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej).

Delavec, ki zaradi karantene na domu ali višje sile ne more opravljati dela, je opravičen do nadomestila plače v višini 80%.

Zaposleni mora najpozneje v 24 urah obvestiti delodajalca da je v karanteni, v treh dneh pa predložiti dokazilo.

Delodajalec lahko uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži pri ZRSZ v osmih dneh od začetke odsotnosti delavca. K vlogi delodajalec priloži kopijo dokazila o napotitvi v karanteno na domu in izjavo, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu.

V primeru pozitivne rešitve država povrne izplačana nadomestila v celoti.