Ukrepi po sedmem protikoronskem paketu PKP7

Dne 30.12.2020 je državni zbor potrdil sedmi protikoronski paket PKP7. V naslednjem prispevku vas obveščamo o poglavitnih spremembah ki jih prinaša nov zakon.

Krizni dodatek

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR BRUTO), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Če delavec ne dela cel mesec december je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za prazničen dan in drug dela prost dan če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.

Primer: V kolikor je delavec delal vse dni v mesecu decembru razen praznika (božič) mu pripada 200 eur kriznega dodatka. Izračun: (200 EUR / 23 dni = 8,7 EUR) (22dni x 8,7 EUR + 8,7 praznični dan = 200 EUR).

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času.

Za povračilo kriznega dodatka, delodajalec preko EDAVKOV do konca februarja predloži izjavo. FURS bo povračila povrnil do 20.03.2021.

Ukrepi na področju najemnin

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi COVID-19 opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

  • zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe,
  • zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas,
  • najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom osem dni.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti pogodbe lahko najemnik zahteva za obdobje ko mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno in sicer tudi za obdobje pred uveljavitvijo zakona PKP7. Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemnine najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavnosti ukrepa (31.12.2021),
pri čemer najemodajalec za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obresti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko najemnik zahteva s pisno zahtevo. Najemnik mora zahtevo za odlog plačila najemnine poslati pred njegovo zapadlostjo.
Odlog plačila velja tudi za zapadle najemnine pred uveljavitvijo PKP7 če se nanašajo na obdobje, ko mu je bilo zaradi epidemije onemogočeno ali bistveno omejeno poslovanje. Najemnik mora pisno zahtevo poslati najemodajalcu v 15 dneh od sprejetja zakona (14.01.2021).

 

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe se podaljša do 30.09.2021. Vlogo je potrebno vložiti do 26.02.2021, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pa prične veljati najpozneje 31.03.2021.

Spremembe iz naslova subvencij za fiksne stroške

Podjetja ki bodo beležila upad za več kot 70 odstotkov, bodo lahko upravičene do pomoči v znesku 2.000,00 EUR na zaposlenega.
Izračun upada prihodkov se lahko izračuna glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanjev prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

Spremembe na področju delovnih razmerij

  • Delo s skrajšanim delovnim časom se podaljša do 30.06.2021.
  • Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine

Davčne izvršbe

Davčni organ začne davčno izvršbo do 31.01.2021 samo v nujnih zadevah v kolikor utemeljeno pričakuje, da bo plačilo dajatev po prenehanju ukrepa onemogočeno ali precej oteženo. Ukrep se lahko podaljša za obdobje treh mesecev.

Vračilo pomoči za izvedbo hitrih testov

Pravne osebe in samostojni podjetniki so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge. 
Upravičenci so odgovorni za namensko porabo sredstev na podlagi zakona in jih lahko uporabi izključno za izvedbo hitrih testov. Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.

V kolikor se naknadno ugotovi da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov ZIUOOPE ter ZZUOOP iz dne 23.12.2020

Dne 23.12.2020 je vlada sprejela sklep o podaljšanju naslednjih ukrepov:
 
  • Ukrep nadomestila plač zaradi karantene in višje sile zaradi varstva otroka se podaljša do 31.03.2021,
  • ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka se podaljša do 31.03.2021,
  • ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene in višje sile se podaljša do 31.03.2021,
  • upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov se podaljša do 31.03.2021.