Ukrepi po šestem protikoronskem paketu PKP6

Dne 25.11.2020 je Državni zbor potrdil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. V tem sestavku si lahko preberete najpomembnejše spremembe ki jih prinaša nov zakon.

Ukrep povračila nadomestila zaradi višje sile ali karantene

Z novim zakonom se poleg varstva otroka za višjo silo upošteva tudi ustavitev javnega prevoza in zaprtje mej.

Višina nadomestila delavcu ostaja na 80% osnove, medtem ko se delodajalcu izplača povračilo v znesku prvega bruto zneska (Bruto I).

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Ukrep se podaljša do 31.01.2021.

Čakanje na delo

Višina subvencije čakanja na delo se spremeni iz sedanjih 80% na 100% prvega bruta (Bruto I) za vse subjekte, ki so prejeli manj kot 800.000,00 EUR državnih subvencij. Višina subvencije za posameznega delavca je omejena s slovensko povprečno plačo.

Vlogo je na ZRSZ potrebno oddati v osmih dneh od pričetka čakanja na delo.

Delodajalec ne more uveljavljati nadomestila plače za čakanje na delo doma v času teka odpovednega roka delavca.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20% glede na leto 2019.

Ukrep velja od 01.11.2020 do 31.01.2021.

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

 Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 01.10.2020 do 31.12.2020.

Upravičenec je vsaka pravna ali fizična oseba ki je bila registrirana do 01.09.2020, ima vsaj enega zaposlenega (tudi samozaposlen po 15. členu ZPIZ-2), ni podjetje v težavah v skladu s 18. točko 2. člena Uredbe Komisije, ne more upravljati svoje dejavnosti ali pa jo opravlja v bistveno manjšem obsegu ter zagotavlja, da se fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Nekriti fiksni stroški za namen tega ukrepa predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju, ki so ocenjeni v višine ene dvanajstine 14,4 odstotka letnih prihodkov od prodaje leta 2019 (več kot 70% upada prodaje), oziroma ene dvanajstine 7,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje leta 2019 (od 30 do 70 odstotkov prihodkov). 

 Višina nekritih fiksnih stroškov se izračuna glede na naslednjo lestvico:
 
Upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 oziroma upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje,Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje, za vsak mesec poslovanja v upravičenem obdobju iz osmega odstavka tega člena,
30,00 odstotkov do vključno 70,00 odstotkov0,6 odstotka
nad 70,00 odstotkov1,2 odstotka

vendar ne več kot:

  • 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega. Število redno zaposlenih se ugotavlja na dan oddaje vloge,
  • 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, oziroma 90 odstotkov neto izgube upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje. 
Primer izračuna povračila:

PrimerLetni prihodki 2019Število zaposlenih Prihodki v zadnjem trimesečju 2019Prihodki v zadnjem trimesečju 2020Sofinanciranje fiksnih stroškov na mesecSofinanciranje fiksnih stroškov za 3 mesece
1.300.000375.00035.0001.8005.400
2.300.000175.00035.0001.0003.000

Primer 1:


Ker je promet v zadnjem trimesečju 2020 upadel od 30 do 70 odstotkov glede na zadnje trimesečje v letu 2019, podjetniku pripada 0,6 odstotkov letnih prihodkov 2019 na mesec (1800 EUR) oziroma 5400 EUR za zadnje tri mesece v letu 2020.

Primer 2:

Izračun je enak, a ker ima podjetnik zaposleno le eno osebo (oziroma je samozaposlen) se upošteva zgornja omejitev 1.000 EUR mesečno na zaposlenega. Tako podjetnik prejme skupno 3000 EUR za zadnje tri mesece v letu 2020.

Upravičeno obdobje pomoči je od 01.10.2020 do 31.12.2020. Neto izguba pomeni neto čisto izgubo v upravičenem obdobju po pravilih računovodenja. Mesečna izguba je za namen pridobitve subvencije lahko zgolj ocenjena. Upravičenost prejete pomoči se ugotavlja naknadno.

Za izplačilo pomoči se preko portala Edavki predloži izjavo. Izjavo je potrebno oddati do 31.12.2020, Furs bo izplačal pomoč do 20.01.2021. Če se naknadno ugotovi da do povračila fiksnih stroškov vlagatelj ni upravičen, je potrebno do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 (DDD ter DDPO) obvestiti FURS. Finančni urad bo izdal odločbo po kateri bo potrebno vrniti pomoč v 30. dneh.  

Komentar:

Trenutna interpretacija zakona predvideva ugotavljanje zmanjšanja prihodkov za zadnje trimesečje 2020 glede na 2019. V kolikor je upad višji od 30% se lahko potegujete za subvencijo. Enako se na zadnje tromesečje nanaša neto izguba. 

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za eno leto

Kreditojemalec lahko do 31.12.2020 naslovi novo vlogo za odlog plačilo kredita s katero se odlog podaljša za 12 mesecev. Kreditojemalec mora k vlogi za odlog plačila priložiti izjavo, da ima na dan vloge poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova prispevkov, davkov in drugih dajatev. Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila do 31.01.2021. 

Odlog / obročno plačilo davkov in prispevkov

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davkov ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davkov ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov.

Vloga se poda preko sistema Edavki. Davčni organ o odlogu oziroma obročnemu plačilu davkov ali prispevkov odloča v osmih dneh od prejema vloge. V času odloga oz. obročnega plačevanja se ne zaračunavajo obresti.

Ukrep velja do 31.12.2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje 6 mesecev.