Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask.

Izvajalec javnega poziva je Obrtna zbornica Slovenije (članstvo ni pogoj).

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:

  • za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,
  • za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in
  • za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega.

Upravičenec bo zaščitne maske prevzel osebno na pristojni obrtni zbornici na območju sedeža njihovega podjetja. Maske se bodo razdeljevale do porabe. Poziv je odprt do 15.11.2020.

Upravičenci so samozaposleni ki so zavarovani za polni delovni čas po 15. členu ZPIZ-2.

Pogoji:

  • Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja. 
  • Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrekturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, ter ni bilo podjetje v težavah. 
  • Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis skupno ni prejel več kot 200.000,00 EUR pomoči.
  • Prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

Vloga se odda preko spletne strani: www.ozs.si/maske.

Celotni poziv si lahko preberete na naslednji povezavi: Javni poziv.pdf